Kategorie výjezdů

Požár

Požárem se rozumí událost definovaná v §1 písm. m) vyhlášky č. 246/2001 Sb. (o požární prevenci): “Požárem se rozumí každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo zranění osob nebo zvířat, ke škodám na materiálních hodnotách nebo životním prostředí a nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata, materiální hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy” Za požár se také považují výbuchy směsi hořlavých plynů nebo par hořlavých kapalin či prachů s plynným oxidantem. Přitom není rozhodující, zda a kým byl požár likvidován, došlo-li k samouhašení nebo byl-li požár nahlášen příslušnému HZS kraje dodatečně. Za požár se nepovažuje: fyzikální výbuch, výbuch výbušnin, pokud nedojde k hoření materiálu a konstrukcí po výbuchu, hoření vinutí elektrických točivých strojů elektrickou iniciací, pokud nedojde k rozšíření hoření mimo prostor vinutí, žhnutí elektrické instalace, pokud nedojde k jeho rozšíření mimo instalaci, vznícení, ke kterému dochází při výrobě, pokud v technologickém postupu nelze vznik těchto případů vyloučit a jejich likvidace je technicky zajištěna za předpokladu, že nedojde k rozšíření hoření mimo předpokládanou část technologie, nebo pokud jsou specifikovány výhradně jako provozní nehody, za předpokladu, že nesplňují některý ze znaků definice požáru. Událost se zásahem jednotek PO se v těchto případech nezatřídí jako požár, ale použije se zatřídění událostí podle příslušného předpisu.


Živelní pohroma

Zásah u události spojený s likvidací následků škodlivě působících sil a jevů vyvolaných plošně přírodními vlivy, které ohrožují životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí. Např: povodně, záplavy, deště, vlivem sněhu a námrazy, větrné smrště, sesuvy půdy, zemětřesení. Do této kategorie se zatřiďují zejména události, které jsou spojeny s vyhlášením stavu nebezpečí, stupně povodňové aktivity apod.
 

Technická pomoc

Odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů menšího rozsahu (mimo dopravních nehod). Např: vyproštění osob z výtahu, nouzové otevření bytu, odstranění překážek z komunikací i jiných prostor, otevírání uzamčených prostorů, likvidace spadlých stromů, elektrických vodičů apod., odvětrání prostor, čerpání (kromě událostí živelní pohromy), uzavírání a navážení vody, asistence při hledání nástražného systému (např. výbušného), provizorní nebo jiné opravy, vyprošťování předmětů, osob (včetně prací na vodě), spolupráce se složkami IZS.

 

Taktické/prověřovací cvičení

Předem připravená a naplánovaná simulace mimořádné události za účelem prověření akceschopnosti jednotek a nácviku reálných situací. Hlavním cílem taktického cvičení je nácvik spolupráce jednotek a řešení situací, které mohou nastat při reálných zásazích. Taktická cvičení jsou proto předem konzultována a plánována spolu se zúčastněnými jednotkami. Oproti tomu prověřovací cvičení má hlavně prověřit připravenost a akceschopnost jednotek. O tom, že se jedná o prověřovací cvičení, se tedy jednotky dozvídají teprve po vyhlášení poplachu.
 

Dopravní nehoda

Zásah u události mající charakter činností spojených s odstraňováním následků kolize dopravních prostředků. Druh dopravní nehody se zatřídí podle převažujícího charakteru nehody.
DN silniční – na všech silnicích, dálnicích a rychlostních komunikacích (mimo hromadné DN),
DN silniční hromadná – na všech silnicích, dálnicích a rychlostních komunikacích za účasti více než 5 vozidel nebo prostředku hromadné přepravy osob,
DN železniční vč. metra – na všech železničních tratích, včetně vleček,
DN letecká – spojená s leteckou přepravou včetně bezmotorových letadel,
DN ostatní – např. na polních a lesních cestách.


Únik nebezpečných látek

Zásah u události spojený s nežádoucím uvolněním nebezpečných chemických látek včetně ropných produktů (během výroby, dopravy nebo manipulace) a ostatních látek. Zásah k omezení nebo snížení rizika nekontrolovaného úniku hořlavých, výbušných, žíravých, jedovatých, zdraví škodlivých, radioaktivních a jiných nebezpečných látek, ropných produktů případně ostatních látek do životního prostředí (zemní plyn, kyseliny a jejich soli, louhy, čpavek apod.)


Planý poplach

Činnost jednotky vyvolaná z důvodu ohlášení požáru nebo jiné události jednotce, která se nepotvrdila.


Jiná událost

Zásah u jiné události, např. epidemie nebo nákaza způsobená nebezpečnou nemocí, zajištění podezřelých zásilek, a dále pak všechny zásahy u událostí, které nelze klasifikovat předchozími kategoriemi. Doplnit textem.