Provozní řád

I. ZÁKLADNÍ POJMY

1. Krátkodobými výpůjčkami a nájmy se rozumí přenechání klubovny k užívání zpravidla na 1 den nebo část dne. 

2. Zodpovědná osoba je zástupce spolku, kterému byly svěřeny klíče od klubovny nebo nájemce.  

3. Správcem klubovny je osoba určená obcí Janovice k provádění dohledu nad užíváním klubovny a dodržováním těchto pravidel a dále k organizaci (koordinaci) akcí a aktivit, které v klubovně probíhají. Správcem klubovny je SDH Janovice.

II. ÚČEL UŽÍVÁNÍ KLUBOVNY

1. Klubovna je přednostně určena k užívání akce a aktivity pořádané obcí Janovice a dále pro akce a aktivity místních spolků působící na území obce Janovice. Absolutní přednost k užívání mají při mimořádné situace zásahová jednotka SDH Janovice. 

2. Klubovna se přenechává k užívání pouze právnickým osobám nebo fyzickým osobám starším 18 let.  

3. Klubovna nebude přenechána k užívání osobám, které v minulosti klubovnu užívaly a způsobily její vážné poškození nebo hrubě porušily své povinnosti.

III. VÝPŮJČKA A NÁJEM

1. Místní spolky působící na území obce Janovice mohou klubovnu užívat zdarma (výpůjčka), jiné osoby mohou klubovnu užívat za úhradu (nájem).  

2. Rezervace klubovny se provádí prostřednictvím rezervačního systému dostupného z webových stránek obce Janovice www.obecjanovice.cz nejpozději 3 dny předem. 

3. Zájemce o nájem složí nejpozději 3 pracovní dny před počátkem užívání klubovny na pokladně Obecního úřadu v Janovicích vratnou kauci ve výši 1.000,-Kč a nájemné včetně DPH, jinak bude jeho rezervace zrušena.   

4. Nájemné za užívání klubovny činí 500,-Kč/den (24 hodin). Tato cena zahrnuje nájemné a služby (elektrická energie, vodné, plyn a likvidaci odpadu). K této ceně bude připočtena DPH dle platné sazby.  

5. Pokud nájemce předá klubovnu po skončení nájmu v řádném stavu, bude mu vrácena složená kauce v plné výši. V opačném případě mu bude ze složené kauce odečtena náhrada způsobené škody. 

6. Kauce nebo její část bude vrácena do 10 dnů na základě potvrzení o stavu klubovny vystaveného správcem klubovny. 

IV. POVINNOSTI OSOB PŘI UŽÍVÁNÍ KLUBOVNY (PŘI NÁJMU I VÝPŮJČCE)

1. Každý je v klubovně povinen dodržovat požární, bezpečnostní a hygienické předpisy. 

2. V celém objektu platí zákaz kouření a požívání omamných a psychotropních látek, vnášení výbušných a hořlavých látek a zbraní. 

3. V kuchyňce není povoleno používat elektrické spotřebiče osobami mladšími 18 let.  

4. Při vstupu do klubovny zodpovědná osoba: 

a) zaznamená svůj příchod do provozní knihy uvedením jména, příjmení, datu a času příchodu,  

b) zkontroluje, zda se v objektu klubovny nebo na jejím vybavení nevyskytují závady,  

c) zjištěné závady zaznamená do provozní knihy.  

5. Při pobytu v klubovně zodpovědná osoba odpovídá za:  

a) dodržování tohoto provozního řádu všemi osobami, které se budou v klubovně zdržovat,  

b) bezpečnost osob, které se budou v klubovně zdržovat,  

c) dodržování pravidel pro správné používání vybavení a zařízení klubovny, 

d) dodržování pravidel pro hospodárné využívání el.energie, plynu a vody,  

e) dodržování protipožárních opatření.  

6. Při odchodu z klubovny zodpovědná osoba odpovídá za:  

a) provedení řádného úklid veškerého vybavení a zařízení klubovny uvedením do původního stavu, což zahrnuje zejména:

- uložení stolů a židlí na původní místa, 

- úklid kuchyňské linky včetně umytí a úklidu nádobí, 

- kontrola, popř. úklid sociálního zařízení,  

- úklid podlahy v závislosti na aktuální potřebě, vždy nejméně zametení, popř. vysátí a umytí.  

b) likvidaci veškerého odpadu (k likvidaci separovaného odpadu slouží kontejnery umístěné u obchodů naproti objektu hasičské zbrojnice, k likvidaci zbytkového komunálního odpadu slouží označená nádoba, popelnice umístěná před objektem hasičské zbrojnice), 

c) kontrolu vypnutí a odpojení přístrojů a spotřebičů od přívodu el. energie a plynu a protékání WC,   

d) řádné zajištění veškerých oken a dveře a uzamčení klubovny.  

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Tento Provozní řád byl aktualizován usnesením Rady obce Janovice č. 5_98/2018 ze dne 25/05/2018 a v aktualizovaném znění nabývá účinnosti dnem schválen.