Pálení klestí

Pálení se hlásílo na operační střediska Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje podle územní příslušnosti na Sektorové operační a informační středisko (SOPIS) Frýdek-Místek z území okresů Frýdek-Místek, Karviná a Nový Jičín na telefonní číslo: 950 720 010

NOVĚ hlášení pálení klestí elektronicky:

Pálení lze nahlásit elektronickým formulářem, který občané, právnické osoby a podnikající fyzické osoby najdou na webových stránkách HZS Moravskoslezského kraje pod názvem Pálení klestí, který je umístěný na úvodní straně v modrofialovém obdélníku na pravé boční liště nahoře. Elektronický formulář občany a organizace sám navádí, jakým způsobem provést jednoduchou registraci, po níž obdrží přístupové heslo (pro dlouhodobý přístup do nahlašovacího systému) a pak již mohou vyplnit všechny potřebné údaje.
Po odeslání vyplněného formuláře se veškeré informace zobrazí na všech operačních a informačních střediscích HZS MSK v geografickém informačním systému a v databázích. Nahlášení pálení je pak evidováno operačním a informačním střediskem HZS MSK. Evidence slouží jen pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Včasným ohlášením předejdou občané a subjekty zbytečným výjezdům hasičů k požárům trávy, lesa, odpadu atd. a také přesným udáním místa zajistí, že pomoc hasičů bude přesnější, a tím i rychlejší.
Při pálení odpadu musí být vždy postupováno v souladu s dalšími zákony, např. zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí. V jarních a podzimních měsících hasiči častěji než kdy jindy vyjíždějí k požárům trávy a lesních porostů. Častěji také vyjíždějí k požárům nebo k dohašování špatně zabezpečených ohnišť.

Dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o PO) fyzická osoba nesmí provádět vypalování porostů. A i přesto je u nás vypalování trávy neustále oblíbené. Jarní úklid se ale nemusí majitelům zahrad nebo remízků vyplatit. Ten, kdo se totiž rozhodne vyčistit svou zahradu ohněm, může zaplatit i několikatisícovou pokutu. Vypalováním porostů se fyzická osoba dopouští přestupku dle zákona o PO, za který jí hrozí pokuta do 25 000 Kč. Fyzické osoby mohou provádět kontrolované spalování hořlavých látek, např. suchou shrabanou trávu pálit na hromadě.

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby taktéž nesmí vypalovat porosty. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou navíc povinny stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat.

Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 500 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která vypaluje porosty nebo neoznámí spalování hořlavých látek na volném prostranství orgánu státního požárního dozoru, případně nestanoví opatření proti vzniku a šíření požáru. 
Navíc dle zákona o požární ochraně jsou fyzické osoby, právnické osoby a podnikající fyzické osoby povinny bezodkladně oznamovat každý vzniklý požár příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje.